An Ghaeilge & Cultúr

 

Tá cur chun cinn na Gaeilge ar fuaid Uíbh Ráthaigh fíor thábhachtach don Chomhchoiste agus tús áite ag an gcúram seo i gclár oibre na heagraíochta.

Táimid ag obair de shíor chun barr feabhais a chur ar an méid Gaeilge atá á labhairt sa cheantar mar go bhfuil an pobal seo ana bhródúil as an stádas mar cheantar Ghaeltachta atá againn ó 1956 ar aghaidh.

26 Limistéar Pleanála Teanga aitheanta ag an stáit ar fud na Gaeltachta agus beidh glaoch á dhéanamh orthu san, dul i mbun próiséas pleanála teanga thar thréimhse 3 bliana.  Níos luaithe i mbliana deineadh an glaoch sin ar  6 limistéar – Ciarraí Theas san áireamh.  Dhein an Chomhchoiste iarratas chun aitheantas a lorg mar cheann-eagraíocht pleanála teanga do cheantar Chiarraí Theas i Mí Lúnasa agus táimid ag feitheamh ar scéal ón bpróiséas sin faoi láthair.

I 2012 dheineamar Suirbhé Pobail ar thuairimí mhuintir an cheantair i dtaobh na tacaíochtaí Gaeilge atá de dhíth sa cheantar faoi láthair.  Tá torthaí an tsuirbhé sin ar fáil anseo .

Tá cur chun cinn na Gaeilge agus an cultúr Gaelach fite fuaite lena céile in Uíbh Ráthach mar is léir ón gcur síos ar na himeachtaí éagsúla atá ar siúl fé mar atá sé leagtha amach sa chuid seo d’ár suíomh idirlinn.

The promotion of the Irish language is of huge importance to the Comhchoiste and is given priority in our work programme.

We are continuously working to improve the use of Irish in the community and we are rightly proud of our recognition as a Gaeltacht area since 1956.

The state currently recognises 26 language planning areas and over a three year period those areas will be invited to prepare a language plan to include activities to be implemented over the coming 7 years. Earlier this year, a call for pre-proposals were invited from 6 communities including the South Kerry Gaeltacht.  The Comhchoiste submitted its documentation seeking recognition as the primary language planning body for the area in August and we now await the results of that application.

We have recently conducted a Community Survey and seeking the input of the people of the locality regarding what is needed in the area to promote and protect the Irish language at the moment.  Results of this survey are available here.

There are huge linkages between our traditional culture and the Irish language, as can be seen from the descriptions here relating to the various projects currently being undertaken.