An Ghaeilge & Cultúr

 

Tá cur chun cinn na Gaeilge ar fuaid Uíbh Ráthaigh fíor thábhachtach don Chomhchoiste agus tús áite ag an gcúram seo i gclár oibre na heagraíochta.

Táimid ag obair de shíor chun barr feabhais a chur ar an méid Gaeilge atá á labhairt sa cheantar mar go bhfuil an pobal seo ana bhródúil as an stádas mar cheantar Ghaeltachta atá againn ó 1956 ar aghaidh.

26 Limistéar Pleanála Teanga aitheanta ag an stáit ar fud na Gaeltachta agus iad go léir i mbun próiséas pleanála teanga le cúpla bliain anuas anois.

I 2012 dheineamar Suirbhé Pobail ar thuairimí mhuintir an cheantair i dtaobh na tacaíochtaí Gaeilge atá de dhíth sa cheantar faoi láthair.  Tá torthaí an tsuirbhé sin ar fáil anseo .

Tá cur chun cinn na Gaeilge agus an cultúr Gaelach fite fuaite lena céile in Uíbh Ráthach mar is léir ón gcur síos ar na himeachtaí éagsúla atá ar siúl fé mar atá sé leagtha amach sa chuid seo d’ár suíomh idirlinn.

The promotion of the Irish language is of huge importance to the Comhchoiste and is given priority in our work programme.

We are continuously working to improve the use of Irish in the community and we are rightly proud of our recognition as a Gaeltacht area since 1956.

The state currently recognises 26 language planning areas and all of those areas are in the language planning process with the last number of years.

We have recently conducted a Community Survey and seeking the input of the people of the locality regarding what is needed in the area to promote and protect the Irish language at the moment.  Results of this survey are available here.

There are huge linkages between our traditional culture and the Irish language, as can be seen from the descriptions here relating to the various projects currently being undertaken.