All posts by admin

Post mar Oifigeach Pleanála Teanga

OIFIGEACH PLEANALA TEANGA

An bhfuil suim agat sa Ghaeilge?

An bhfuil taithí agat ar thograí a chur i gcrích?

Ar mhaith leat bheith páirteach in obair thábhachtach chun líon na gcainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht a mhéadú?

Tá Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh ag lorg duine fuinniúil cumasach chun Plean Teanga an cheantair sin a chur i bhfeidhm.

Is gá ardchaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa.

Post lánaimseartha atá i gceist, lonnaithe sa Chomhchoiste i nGaeltacht Chiarraí Theas.

Conradh trí bliana atá ar fáil, ach d’fhéadfaí cur leis sin. Tá tuarastal ar a laghad €35,000 ag dul leis an bpost.

Seoltar iarratas maraon le Curriculum Vitae roimh De hAoine 19ú Deireadh Fómhair 2018 chuig:-

An Bainisteoir, Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh,  Ceann Eich, Cathair Saidhbhín, Co.Chiarraí.

Tuilleadh eolais faoin bpost ar fáil ó 066 9474888 nó ccnfteo@indigo.ie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

Comhchoiste logo

 

 

 

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uí­bh Ráthaigh (CGUR).Is é CGUR i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta atá freagrach as an bplean teanga do LPT Chiarraí­ Theas a chur i bhfeidhm. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí­ laethúla Gaeilge san LPT. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm.Is post ar chonradh trí­ bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfadh go gcuirfí­ leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag CGUR agus freagrach don CGUR maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí agus na cáilí­ochtaí­ seo a leanas:

 • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scrí­ofa.
 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal sa réimse pleanála teanga nó in ábhar gaolmhar.
 • Tuiscint agus taithí­ mhaith ar earnáil na Gaeilge, ar fhorbairt pobail agus i bplé le coistí­/struchtúir phobail.
 • Taithí­ i mbainistiú agus i gcur i gcrích tionscadal.
 • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta.
 • Ceadúnas Tiománaí­ Iomlán

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí­ an Chomhchoiste i gCeann Eich.

Tá scála tuarastail ó €35,000 go €50,000 ag gabháil leis an phost.

Tá an plean don LPT ar www.uibhrathach.ie agus tá na sonraí­ poist a théann leis an phost le fáil ach teagmháil a dhéanamh le bainisteoir an Chomhchoiste.

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae,chuig: An Bainisteoir, Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Ceann Eich, Cathair Saidhbhi­n, Co Chiarraí, Fón: 066 9474888 Ríomhphost: ccnfteo@indigo.ie

S20UnaG

Folúntais ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas

Tá roinnt folúntais ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas faoi láthair;

Tá cúntóir oifige á lorg ag an gComhchoiste-19.5 uair sa tseachtain. Dualgais oifige ginearálta-ina measc comhdú, ag obair ag an deasc fáiltithe srl. Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071360)

Tá oibrí ginearálta (x 2) á lorg-19.5 uair sa tseachtain. Obair chothabhála ginearálta laistigh den phobal. Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071358)

Tá cúramóir á lorg le tosnú láithreach-19.5 uair sa tseachtain.  Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071356)

Tá cócaire/cúntóir neachtlainne á lorg le bheith lonnaithe i mBaile an Sceilg-19.5 uair sa tseachtain. I measc na dualgais a bheidh i gceist, beidh ar an té a cheapfar béilí pobail a ullmhú, a chócaráil agus a riaradh. Ina theannta sin beidh obair sa seirbhís níocháin i gceist-níocháin, triomú agus iarnáil. Breis eolais ar jobsireland.ie (Ref: #CES-2071359)

Má tá a thuilleadh eolais uait cur glaoch ar Éanna de Buis ar 066 9474888 nó edebuis@sceimudaras.ie

 

 

 

 

LEATHNÚ AR SPRIOCDHÁTA IARRATAIS DON PHOST MAR MHAOR AR SCÉIM FOSTAÍOCHTA POBAIL CHIARRAÍ THEAS

LEATHNÚ AR SPRIOCDHÁTA IARRATAIS DON PHOST THÍOS 28ú Samhain

APPLICATION DEADLINE FOR THE BELOW POSITION EXTENDED TO 28th November

Maor Lánaimseartha ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas
Full-time Community Employment Supervisor for South Kerry Gaeltacht area

Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta do Scéim Fostaíochta Pobail i nGaeltacht Chiarraí Theas. Is conradh bliana a bheidh i gceist ag tosú i mí Eanáir 2018 agus d’fhéadfaí síneadh ama a chur leis seo.

Riachtanais/ Requirements:

• Líofacht Gaeilge labhartha agus scríofa / Excellent command of written and spoken Irish.
• Cáilíocht 3ú leibhéal i ndisciplín ábhartha agus ardcháiliúchán bainte amach ag leibhéal 6, ar a laghad ón gCreat Náisiúnta Cáilíochta / Have attained a major 3rd level qualification, Level 6 or higher in relevant discipline from the National Framework Quality (N.F.Q.)
• Scileanna maithe riaracháin / Good administration skills.
• Scileanna maithe eagrúcháin / Good Organisational skills.
• Scileanna bainistíochta / Management skills.
• Scileanna ríomhaireachta / Computer skills.
• Ceadúnas iomlán glan tiomána / Full clean driving licence.
• Scileanna maithe cumarsáide / good communication skills.
• Taithí 3 bliana maoirseachta / 3 years supervisory experience.

Taithí Bhreise / Additional Experience :

• Oiliúint sa réimse Sláinte agus Sábháilteachta / Training in ‘Health and Safety’.
• Taithí ar fhorbairt pobail tuaithe / Rural Community Development Experience.
• Taithí i gcúrsaí airgeadais / experience in financial management.
• Tuiscint ar an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge.

Tá tuarastal circa €33,000 sa bhliain ag dul leis an bpost seo, ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí. Tá an post seo maoinithe ag An Roinn Coimirce Sóisialaí.

Seol do CV sa phost chomh maith le cóip do cháipéisí cuí chuig An Rúnaí, Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí roimh 5.00i.n Dé Máirt 28 Samhain 2017
CVs for this position including copy of qualifications should be sent by post only to: An Rúnaí, Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí on or before 5.00p.m on Tuesday 28 November 2017

Breis eolais / further information 066 9150100 nó www.welfare.ie

Maor Lánaimseartha á lorg ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas

Maor Lánaimseartha ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas

Full-time Community Employment Supervisor for South Kerry Gaeltacht area

 

Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta do Scéim Fostaíochta Pobail i nGaeltacht Chiarraí Theas.  Is conradh bliana a bheidh i gceist ag tosú i mí Eanáir 2018 agus d’fhéadfaí síneadh ama a chur leis seo.

 

Riachtanais/ Requirements:

 

 • Líofacht Gaeilge labhartha agus scríofa / Excellent command of written and spoken Irish.
 • Cáilíocht 3ú leibhéal i ndisciplín ábhartha agus ardcháiliúchán bainte amach ag leibhéal 6, ar a laghad ón gCreat Náisiúnta Cáilíochta / Have attained a  major 3rd level qualification, Level 6 or higher in relevant discipline from the National Framework Quality (N.F.Q.)
 • Scileanna maithe riaracháin / Good administration skills.
 • Scileanna maithe eagrúcháin / Good Organisational skills.
 • Scileanna bainistíochta / Management skills.
 • Scileanna ríomhaireachta / Computer skills.
 • Ceadúnas iomlán glan tiomána / Full clean driving licence.
 • Scileanna maithe cumarsáide / good communication skills.
 • Taithí 3 bliana maoirseachta / 3 years supervisory experience.

 

Taithí Bhreise / Additional Experience :

 

 • Oiliúint sa réimse Sláinte agus Sábháilteachta / Training in ‘Health and Safety’.
 • Taithí ar fhorbairt pobail tuaithe / Rural Community Development Experience.
 • Taithí i gcúrsaí airgeadais / experience in financial management.
 • Tuiscint ar an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge.

 

Tá tuarastal circa €33,000 sa bhliain ag dul leis an bpost seo, ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí. Tá an post seo maoinithe ag An Roinn Coimirce Sóisialaí.

 

Seol do CV sa phost chomh maith le cóip do cháipéisí cuí chuig An Rúnaí, Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí  roimh 5.00i.n Dé hAoine  17 Samhain 2017

CVs for this position including copy of qualifications should be sent by post only to:  An Rúnaí, Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí on or before 5.00p.m on Friday 17 November 2107

 

Breis eolais / further information 066 9150100 nó www.welfare.ie

 

 

Múinteoir páirtaimseartha do dhaoine fásta á lorg i gCiarraí Theas

Cúrsa: Teastas Eorpach na Gaeilge B2 – Meánleibhéal Ard féach www.teg.ie

Béim ar chanúint Chiarraí agus labhairt na teangan.

Ionad: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Ceann Eich, idir An Coireán agus Cathair Saidhbhín.

Tréimhse: Ranganna 2 uair a chloig sa tseachtain
20 rang ó Dheireadh Fómhair 2017 go hAibreán 2018
Leanfar an scoilbhliain .i. briseadh don Nollaig, don gCáisc, sos lár téarma srl.
Ráta €40 an uair a chloig, PRSI an fhostaí agus an fhostaitheora le baint nuair is cuí.

Sa bhreis Turas lae sa Ghaeltacht chun deis a thabhairt do rannpháirtithe a gcuid Gaolainne a úsáid go sóisialta.
Seisiún ullmhúcháin do Scrúdú Cainte TEG B2.
Suas le €400 don dá ghníomh breise seo, PRSI an fhostaí agus an fhostaitheora le baint nuair is cuí.

Ábhar: Cuirfear Dlúthdhiosca agus téipscript B2 ar fáil don teagascóir agus do rannpháirithe an chúrsa.

Scrúdú: Foghlaimeoirí a ullmhú do Scrúdú Cainte TEG B2 go háitiúil ag deireadh Aibreáin fé chúram Ollscoil Mhá Nuad.

Riarachán: Á riaradh go háitiúil ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chiarraí, Bord Oideachais & Oiliúna Chiarraí agus Údarás na Gaeltachta.
Breis eolais: Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Chiarraí.

Bainisteoir Iompair / Transport Manager (Road Passenger)

Bainisteoir Iompair  / Transport Manager (Road Passenger)

á lorg ar chonradh bliana sealadach, páirtaimseartha – clúdach do sos gairme
required for a period of one year on a temporary, part time contract (Leave of absence cover)

Sé príomh chúram an phoist ná go ndéanfaí deimhin de go bhfuil rialacháin iompair uilig á chomhlíonadh, san áireamh rialacháin tacagraif, uaireannta a chloig tiománaithe, cothabháil busanna.
The primary purpose of the post is to ensure continuous compliance to all transport regulations, including Tachographs, driver’s hours, vehicle condition and maintenance.

Riachtanais an phoist / Essential Requirement

Cáilíocht “Certificate of Professional Competence International Road Passenger”

Seol CV, mar aon le litir iarratais, roimh 5pm ar an Déardaoin, 10ú Lúnasa 2017 ar ephost go ccnfteo@indigo.ie nó sa phost go “Bainisteoir Iompair / Transport Manager”, Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín,  Co Chiarraí.

Cúntas Poist / Job Description

Ensure full legal compliance for transport operation on a continuous basis

Dualgaisí / Duties

 • Primary contact for drivers and resolving any problems
 • Direct drivers and ensure that the rota is being implemented daily and weekly
 • Responsible for the download of driver’s tachograph cards and vehicle units
 • Check all paperwork being completed daily and weekly by drivers for completeness and accuracy
 • Ensure drivers are adhering to tachograph laws and regulations whilst driving company vehicles and manage relevant documentation.
 • To maintain maintenance schedule – ensure that checks are carried out by doing spot checks and using checklists to ensure compliance.
 • Ensure licenced vehicles are properly maintained (both scheduled maintenance and repair) under the proper standard of safety and compliance as outlined by the RSA Guidelines.
 • Recording of vehicle defects highlighted by drivers and arranging for correction of such defects at the earliest possible point in time
 • Arrange CVRT maintenance, inspections and re-tests
 • Arrange PSV inspections and certification
 • Book Tachograph Calibration inspections
 • Report any accidents / incidents immediately to the General Manager and complete relevant reports to be shared as appropriate with insurers and / or contracting agencies
 • Liaise with RSA Inspector, PSV Inspector etc. and be available to meet with same when regular inspections are being carried out.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr.

Folúntas do Chúramóir Baile/Vacancy for a Home Carer

Folúntas do Chúramóir Baile/Vacancy for a Home Carer

*Minimum of Fetac Level 5 in Healthcare is a requirement as well as a Full Clean Driving Licence

19.5 uair sa tseachtain

Príomh aidhm an Phoist: Chun seirbhís cúramóireachta a chur ar fáil do dhaoine aosta/daoine le míchumas in a dtithe féin sa cheantar

Main purpose: To provide a care service in the home to elderly/disabled people in the catchment area.

Dualgaisí/Duties:

Cabhair chun a gcuid éadaí a athrú / a chur orthu agus grúmaeireacht pearsanta a dhéanamh Help to put on / change their clothes and personal grooming
Cabhair a thabhairt dóibh chun dul go dtí an leithreas Toileting
Bia a thabhairt dóibh agus cabhair a thabhairt dóibh más gá chun an béile a ithe Feeding
Cúram pearsanta, cabhrú leo chun cithfolcadh a thógaint Personal care including helping them with showering
Béile a ullmhú don cliaint (agus don chúraimeoir teaghlaigh), tae a dhéanamh dóibh Prepare a meal for the client (and for the home carer if required), make tea
É a chur i gcuimhne don gcliaint leigheas a thógaint de réir sceidil Prompt client to take medication in line with schedule set out
Obair éadrom timpeall an tí Light housework in the home
Láimhseáil láimhe agus bogadh an chliaint (áireamh le déanamh ar phrionsabail na traenála atá déanta agat sa réimhse seo) Manual handling, lifting and moving the client if necessary – in keeping with Patient Moving and Handling training you have undertaken
Comhrá a dhéanamh leis an gcliaint, leabhar a léamh dóibh, cluichí bóird / cártaí a imirt leo – caitheamh aimsire sa bhaile Leisure activities with the client in the home – conversation, read to them, play board games / cards
Má tá sé aontaithe leis an gclann agus leis an gComhchoiste roimh ré, an cliaint a thógaint ar shiúlóid beag i gclós an tí With prior agreement with family and Comhchoiste, to take the client for a short walk in the grounds of the house

 

 • To complete all necessary reports and paperwork (including home care diarys) relevant to the care provided by you including the compilation of KPIs, timesheets etc
 • To collect client contribution fees on weekly / monthly basis as agreed with the client and / or their family, to issue receipts for all fees collected, and to present all monies, copies of receipts and any other appropriate paperwork to the CSP administrator at the end of each and every week.
 • To attend all training courses requested of you from time to time, relevant to the work you undertake and required in order to ensure your certifications are up to date and CPD requirements are met.
 • To adhere strictly to the agreed range of duties and competencies which can be performed within the service, as set above (this may be subject to change from time to time). Particular note to be made of actions which cannot be taken e.g. transporting clients in your own car etc.
 • To adhere to the suite of policies and procedures of the Comhchoiste, including the Child Protection Policy, Elder Abuse policy and procedures for dealing with concerns in that regard.
 • To ensure that you let the CSP Administrator know immediately if your client is not available to take up the service, eg if they are in hospital.
  Any other duty that may arise
  .

 Seol CV, mar aon le litir iarratais ar ephost go ccnfteo@indigo.ie nó sa phost go Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín,  Co Chiarraí roimh 5pm ar an Déardaoin, 10ú Lúnasa/August 2017. 

Folúntas do Chúramóir Baile/Vacancy for a Home Carer

Folúntas do Chúramóir Baile/Vacancy for a Home Carer

19.5 uair sa tseachtain

Príomh aidhm an Phoist: Chun seirbhís cúramóireachta a chur ar fáil do dhaoine aosta/daoine le míchumas in a dtithe féin sa cheantar

Main purpose: To provide a care service in the home to elderly/disabled people in the catchment area.

Dualgaisí/Duties:

Cabhair chun a gcuid éadaí a athrú / a chur orthu agus grúmaeireacht pearsanta a dhéanamh Help to put on / change their clothes and personal grooming
Cabhair a thabhairt dóibh chun dul go dtí an leithreas Toileting
Bia a thabhairt dóibh agus cabhair a thabhairt dóibh más gá chun an béile a ithe Feeding
Cúram pearsanta, cabhrú leo chun cithfolcadh a thógaint Personal care including helping them with showering
Béile a ullmhú don cliaint (agus don chúraimeoir teaghlaigh), tae a dhéanamh dóibh Prepare a meal for the client (and for the home carer if required), make tea
É a chur i gcuimhne don gcliaint leigheas a thógaint de réir sceidil Prompt client to take medication in line with schedule set out
Obair éadrom timpeall an tí Light housework in the home
Láimhseáil láimhe agus bogadh an chliaint (áireamh le déanamh ar phrionsabail na traenála atá déanta agat sa réimhse seo) Manual handling, lifting and moving the client if necessary – in keeping with Patient Moving and Handling training you have undertaken
Comhrá a dhéanamh leis an gcliaint, leabhar a léamh dóibh, cluichí bóird / cártaí a imirt leo – caitheamh aimsire sa bhaile Leisure activities with the client in the home – conversation, read to them, play board games / cards
Má tá sé aontaithe leis an gclann agus leis an gComhchoiste roimh ré, an cliaint a thógaint ar shiúlóid beag i gclós an tí With prior agreement with family and Comhchoiste, to take the client for a short walk in the grounds of the house

 

 • To complete all necessary reports and paperwork (including home care diarys) relevant to the care provided by you including the compilation of KPIs, timesheets etc
 • To collect client contribution fees on weekly / monthly basis as agreed with the client and / or their family, to issue receipts for all fees collected, and to present all monies, copies of receipts and any other appropriate paperwork to the CSP administrator at the end of each and every week.
 • To attend all training courses requested of you from time to time, relevant to the work you undertake and required in order to ensure your certifications are up to date and CPD requirements are met.
 • To adhere strictly to the agreed range of duties and competencies which can be performed within the service, as set above (this may be subject to change from time to time). Particular note to be made of actions which cannot be taken e.g. transporting clients in your own car etc.
 • To adhere to the suite of policies and procedures of the Comhchoiste, including the Child Protection Policy, Elder Abuse policy and procedures for dealing with concerns in that regard.
 • To ensure that you let the CSP Administrator know immediately if your client is not available to take up the service, eg if they are in hospital.
  Any other duty that may arise
  .

 

Seol CV, mar aon le litir iarratais ar ephost go ccnfteo@indigo.ie nó sa phost go Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Ctr, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín,  Co Chiarraí.