Category Archives: Uncategorized

Folúntaisí ar scéim CE – Vacancies on FAS CE

Tá na folúntaisí seo a leanas fógraithe ar Scéim CE Uíbh Ráthaigh faoi láthair – gach post 19.5 uair sa tseachtain agus liúntaisí CE ag gabháil leo.

  • Oibrí Ginearálta le béim ar obair lasmuigh  /   General Operative
  • Oibrí Oifige (Baile ‘n Sceilg & Oifig an Chomhchoiste)  /  Office Worker
  • Cúramóir Baile (i gcomhar leis an Carer’s Association)  /  Home Carer
  • Feighlí Siopa / Oibrí Oifige (Cill Rialaig) /  Shop / Gallery / Office

 

The above vacancies are currently advertised on the Iveragh Gaeltacht CE Scheme.  Further information from Pádraig Ó Braonáin, Maor na Scéime 066 9474888.

Torthaí Scéim Labhairt na Gaeilge Foilsithe

Foilsíodh torthaí Sceim Labhairt na Gaeilge in alt i nGaelscéal an tseachtain seo (06.06.12), torthaí do cheantar Uíbh Ráthaigh i 2011 ina measc. B’é seo an babhta deireanach den scéim seo.

Results of Scéim Labhairt na Gaeilge were published in an article in Gaelscéal this week … table showing results for Iveragh and the West Kerry Gaeltacht below.

Scéim Labhairt na Gaeilge

Suirbhé Gaeilge 2012 – Irish language Survey 2012

Tá Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh ag dul i mbun pleanála  faoi láthair.  Ba mhór againn do chuid tuairimí a fháil ar an nGaeilge agus ar sheirbhísí sa cheantar.  Tá an obair seo ar siúl mar chuid de phróiséas pleanála teanga atá ar siúl ag an bhfo-choiste Gaeilge, coiste ar a bhfuil ionadaithe ó gach phobal sa cheantar comh maith le daoine a bhíonn ag plé leis an oideachas, gnó, sport srl.  Tá sé suas dúinne mar phobal tabhairt faoi chaomhnú na Gaeilge sa cheantar, más é sin mian an phobail….níl éinne eile chun é sin a dhéanamh dúinn!  Coimeádfar do eolas faoi rún.  Cliceáil anseo chun an suirbhé a thógaint … GRMMA as  ucht do chuid tacaíochta leis seo!

 

Comhchoiste are in the process of making a plan for the language and community services in the locality and we would really appreciate your input and ideas to help us with this. An Irish sub-committee is working hard to undertake a language planning process; this committee is made up of representatives of various community organisations as well as people involved in education, business and sport.  It’s up to us as a community to work towards maintaining our Gaeltacht status if that is what the community wants for the future ….. only ourselves can do this!  Your information will remain confidential. Click here to access the survey; thanks so much for your support with this!

Folúntas CSP – Vacancy in Dromid

Folúntas ar Chlár Seirbhísí Pobail Uíbh Ráthaigh – Vacancy on CSP in Dromid

Cuntóir Níolainne – Laundry Assistant – Dromid
19.5 uair sa tseachtain/19.5 hours per week.  Tús conradh go dtí 31ú Mí na Nollag 2012 atá i gceist – Initial Contract until 31st of December 2012

Iarratas & CV le bheith faighte in Oifig an Chomhchoiste roimh 5.00 in Dé Luain 11/06/2012.

Applications and CVs to be submitted to Comhchoiste Office by 5pm on Monday 11/06/2012.  

Picnic Mór an ghrúpa Comhluadar!

Beidh grúpa Comhluadar Uíbh Ráthaigh ag teacht le chéile Dé Sathairn seo chughainn do phicnic!  Tá grúpaí Comhluadar ar fuaid na tíre ag déanamh amhlaidh an deireadh seachtaine seo.  Beir leat do lón agus bí ag an carr chlós in aice an IRD sa Choireán maidin Dé Sathairn – beidh cluichí á imirt trí Ghaeilge le Bridie ar an lá freisin.  Cuir glaoch ar an gComhchoiste 9474888 má tá tú chun teacht – teastaíonn uainn go bhfuil a dhóthain ábhar againn do gach éinne!

The Comhluadar group will get together again on Saturday morning next for a picnic as part of the national event. Bring your picnic along to the IRD car park and Bridie will be there to organise games…please let us know if you are coming as we want to be sure we have enough supplies for everyone!

Tíleadóireacht … Tiling Course

Beidh cúrsa FETAC 4 i dtíleadóireacht ag tosnú sa Dromod i Mí Meitheamh.  Mairfidh an cúrsa seo ceithre lá agus beidh sé saor in aisce do dhaoine ar liúntaisí áirithe – úschostas do dhaoine eile €120.  Eolas breise ón gComhchoiste 9474888.

A FETAC 4 tiling module will be run at the Dromid Pearses field in June over a period of four days.  This course is funded under BTEI and is therefore free of charge to people in receipt of certain SW allowances.  The fee for others will be a maximum of €120.  Further information from Comhchoiste 9474888

Scioból na bhFear …. Men’s Shed sa Ghaeltacht

Ag cur tús le tionscnamh nua sna ceantracha Gaeltachta!  Tugann SKDP cuireadh do fearaibh go bhfuil roinnt ama saor acu breis eolais a fháil mar gheall ar thionscnamh Scioból na bhFear a bhunú.  Is láthair é seo do fearaibh, áit shóisialta in gur féidir leo casadh lena chéile, a gcuid tionsncaimh féin a dhéanamh agus imeachtaí a eagrú dóibh fein.  Tá a leithéid tosnaithe cheana i gCill Áirne agus sa Neidín agus beidh daoine ó na háiteanna sin ar fáil chun eolas a roinnt mar gheall ar an dtionscnamh.  Má theastaíonn uait breis eolais a fháil tar go Oifig an Chomhchoiste i gCeann Eich ar an gCéadaoin 23ú Bealtaine ag 2.30 in…beidh fáilte ann romhat agus cupán tae freisin!

 

Starting a Men’s Shed for the Gaeltacht areas!  South Kerry Development Partnership invites men with some free time on their hands from the Gaeltacht communities to hear about setting up a Men’s Shed project. It does exactly what it says on the tin! A place where men can meet, socialise, run their own projects and activities.Similar projects are now up and running in Kenmare and Killarney, and reps from these sheds will attend the Gaeltacht area meeting to talk about their sheds.Want to learn more? Come to the Comhchoiste office in Ceann Eich, Wednesday 23rd May at 2.30. Beidh failte romhat agus cupan tae freisin! For more information contact; Paul O’Raw, SKDP Community Worker, 066 9761615 or  Comhchoiste office at 066 9474888.

 

Duais Fiúntais ó Irish Rural Link

Tá duais fiúntais buaite i gComórtas Tuaithe Náisiúnta 2012 de chuid an Irish Rural Link ag an gComhchoiste.  Comhgháirdeas le príomh buaiteoirí an chomórtais – Pastime Chonamara agus Kerry Life Skills agus míle buíochas do IRL as an gcomórtas a eagrú!

Comhchoiste are winners of a merit award in the National Rural Awards 2012 run by Irish Rural Link.  Congratulations to Pastime Chonamara and Kerry Life Skills who won the overall awards, and thanks to IRL for organising the awards again this year.

Fáilte roimh sheoladh an phróiséis pleanála teanga

 

Fáiltíonn Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh roimh fhógra an Aire Stáit Donncha Mac Fhionnlaoich TD inniú go bhfuil tús oifigiúil á chur leis an bpróiséas pleanála teangan sna ceantair Gaeltachta. Cé nach bhfuil ach sé ceantar ainmnithe inniú tá súil ag CGUR go leathanófar an próiséas seo amach go gach ceantar Gaeltachta go luath.

Tá muintir Uíbh Ráthaigh tosnaithe i mbun próiséas pleanála cheana féin agus tacaíocht iontach á fháil againn ó ghrúpaí agus ó earnálacha éagsúla sa phobal atá sásta a gcuid ama, a gcuid tuairimí agus smaointí a roinnt go fiail chun tacú leis an bpróiséas.

Cé gur obair dhúshlánach atá i gceist leis an bpleanáil seo agus leis an gcur i bhfeidhm ina dhiaidh, táimid lán dáirire faoi. Tá réimhse leathan imeachtaí ar siúl go leanúnach sa cheantar cheana agus é in am anois tógaint ar an mbuncloch sin atá leagtha ag an bpobal seo do féin.

Táimid lán dóchasach go neireoidh linn spriocanna dúshlánacha, ciallmhara, réadúla a bhaint amach thar tréimse ama. Tá spiorad an mhithil soiléir le feiscint ón mbonn aníos le fada an lá sa cheantar.

Guímid gach rath ar an obair a bheidh idir lámha ag an sé ceantar atá ainmnithe inniú agus táimid ag súil go mór leis an lá ina mbeidh an t-aitheantas foirmeálta céanna á thabhairt go pobal Uíbh Ráthaigh.

Preas Ráiteas 26/04/12 Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta ar fáil anseo.

Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh welcomes the announcement made today by the Minister of State, Donncha Mac Fhionnlaoich TD that the language planning process recommended in the 20 Year Strategy for the Irish Language is to begin officially now in the Gaeltacht areas. Although only six areas are beginning work on a pilot basis today, Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh hope that the process will be extended to all Gaeltacht areas very soon.

The people of Iveragh have already begun to work on the language planning process in the locality and huge support is being given by local groups and sectors of the community who are happy to share their valuable time, their recommendations and their thoughts in order to play a central role in informing the local process.

Even though this planning work is complicated, and we realise that the implementation of the plan will in turn be challenging, we are very earnest about what needs to be done. There are a wide range of language based events being organised on an ongoing basis in the area already and we look forward to being able to build upon this foundation in the coming months and years.


We are sincerely hopeful that we will achieve aims and targets relating to the Irish language in the area will be are challenging yet realistic over a period of time. The spirit of the “Meitheal” is and has been very strong in the locality always and this is a community which believes that bottom-up actions are the most efficient and effective way of achieving our goals. 


We wish every success on the work which is being begun in the six communities named today and we are very much looking forward to the day when the same recognition and status is officially given to the Iveragh Gaeltacht community.