Governance Code

Go luath i 2011 foilsíodh dréacht chód dea chleachtais náisiúnta do eagraisí deonacha chun cabhrú leo a gcuid nósanna imeachta agus polasaithe rialachais chorparáidigh a thabhairt i líne le caighdeáin cuí náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Chuaigh an Comhchoiste i mbun oibre i bhfómhar 2011 ar iniúchadh a dhéanamh ar ár bpolasaithe inmheánacha agus nósanna imeachta agus deineadh athbhreithniú orthu uilig roimh dheireadh na bliana 2011.  Tá athbhreithniú bliantiúil déanta ó shin i leith.

Governance Code Logo

“Táimid ag cloí leis an gCód Rialachais do eagrais pobail, deonach agus carthanach in Éirinn. Dearbhaímid gur deineadh athbhreithniú ar chomhlíonadh na bprionsabal atá sa Chód ag ár n-eagraíocht agus gur tugadh an próiséas sin chun chríche ag cruinniú stiúrthóirí ar an 16.01.2012. Bunaíodh an t-athbhreithniú ar mheasúnú ar ár gcleachtas eagrúcháin i gcomparáid leis na gníomhartha molta do gach prionsabal. Leagann an t-athbhreithniú amach gníomhaíochtaí agus na sprioc dátaí le haghaidh aon saincheisteanna go raibh obair le déanamh orthu”.

“We comply with the Governance Code for community, voluntary and charitable organisations in Ireland. We confirm that a review of our organisation’s compliance with the  principles in the Code was conducted and completed on 16.01.2012. This review was based on an assessment of our organisational practice against the recommended actions for each principle. The review sets out actions and completion dates for any issues that the assessment identifies need to be addressed”.

Governance Code Cert 2014