LEATHNÚ AR SPRIOCDHÁTA IARRATAIS DON PHOST MAR MHAOR AR SCÉIM FOSTAÍOCHTA POBAIL CHIARRAÍ THEAS

LEATHNÚ AR SPRIOCDHÁTA IARRATAIS DON PHOST THÍOS 28ú Samhain

APPLICATION DEADLINE FOR THE BELOW POSITION EXTENDED TO 28th November

Maor Lánaimseartha ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas
Full-time Community Employment Supervisor for South Kerry Gaeltacht area

Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta do Scéim Fostaíochta Pobail i nGaeltacht Chiarraí Theas. Is conradh bliana a bheidh i gceist ag tosú i mí Eanáir 2018 agus d’fhéadfaí síneadh ama a chur leis seo.

Riachtanais/ Requirements:

• Líofacht Gaeilge labhartha agus scríofa / Excellent command of written and spoken Irish.
• Cáilíocht 3ú leibhéal i ndisciplín ábhartha agus ardcháiliúchán bainte amach ag leibhéal 6, ar a laghad ón gCreat Náisiúnta Cáilíochta / Have attained a major 3rd level qualification, Level 6 or higher in relevant discipline from the National Framework Quality (N.F.Q.)
• Scileanna maithe riaracháin / Good administration skills.
• Scileanna maithe eagrúcháin / Good Organisational skills.
• Scileanna bainistíochta / Management skills.
• Scileanna ríomhaireachta / Computer skills.
• Ceadúnas iomlán glan tiomána / Full clean driving licence.
• Scileanna maithe cumarsáide / good communication skills.
• Taithí 3 bliana maoirseachta / 3 years supervisory experience.

Taithí Bhreise / Additional Experience :

• Oiliúint sa réimse Sláinte agus Sábháilteachta / Training in ‘Health and Safety’.
• Taithí ar fhorbairt pobail tuaithe / Rural Community Development Experience.
• Taithí i gcúrsaí airgeadais / experience in financial management.
• Tuiscint ar an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge.

Tá tuarastal circa €33,000 sa bhliain ag dul leis an bpost seo, ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí. Tá an post seo maoinithe ag An Roinn Coimirce Sóisialaí.

Seol do CV sa phost chomh maith le cóip do cháipéisí cuí chuig An Rúnaí, Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí roimh 5.00i.n Dé Máirt 28 Samhain 2017
CVs for this position including copy of qualifications should be sent by post only to: An Rúnaí, Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó an Daingin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí on or before 5.00p.m on Tuesday 28 November 2017

Breis eolais / further information 066 9150100 nó www.welfare.ie